Privacy statement en disclaimer

 


Xerius gaat zorgzaam om met uw gegevens

Privacyverklaring versie april 2018

Specifieke nieuwigheden als  gevolg van de AVG gaan in op 25 mei 2018

 

Xerius hecht veel belang aan uw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze bescherming van persoonsgegevens en met uitbreiding de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd.

 

Op deze pagina komt u te weten welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen, met welk doeleinde we ze verwerken, op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en aan wie we de gegevens doorgeven. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document leest u precies hoe wij werken.

 

Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Om steeds up-to-date te zijn, past Xerius deze op regelmatige basis aan. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Xerius. Xerius is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die  doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.

 

Meer weten over de privacywetgeving in België en Europa in het algemeen? Dan kunt u ook terecht op www.privacycommission.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie.

Xerius, aangenaam kennis te maken!

Deze website is een gezamenlijke website van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds (SVZ) met ondernemingsnummer 0410.682.657, Xerius Ondernemingsloket (OL) met ondernemingsnummer 0860.109.391, Xerius Onderlinge Verzekeringsvereniging (OVV) met ondernemingsnummer 0454.283.959 en Xerius Voorzorgfonds (VZ) met ondernemingsnummer 0410.958.217, samen Xerius genoemd.

 

Onze contactgegeven vindt u onderaan deze pagina.

Wij verwerken uw gegevens

In het kader van onze online en offline diensten, verzamelen en verwerken we uw gegevens. Hierbij houden we ons aan de verwerking voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn de gegevens van u als natuurlijke persoon die u kunnen identificeren, direct of indirect.

Xerius respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens van u als natuurlijke persoon vertrouwelijk behandeld worden. Xerius verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u als bezoeker van de website, als aangeslotene of mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

Onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te voeren. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde verwerking, en laten ons toe onze taken uit te voeren en een goede dienstverlening te verzekeren.

 

Xerius heeft een aantal wettelijk vastgelegde opdrachten. Volgende verwerkingen doet Xerius in het kader van de wettelijke opdracht:

Xerius Ondernemingsloket VZW (verder Xerius OL genoemd)

opdracht zoals bepaald in het WER, boek III

 • informeren over de opstartformaliteiten als ondernemer,
 • inschrijven handelsondernemingen en vestigigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
 • registreren syndicus in de Kruispuntbank Van Ondernemingen (KBO),
 • wijzigen gegevens in KBO,
 • uittreksel onderneming uit de KBO,
 • inschrijven in het register van vervangende ondernemers,
 • stopzetten onderneming,
 • aanvragen beroepskaart voor vreemdelingen,
 • aanvragen vergunningen,
Xerius Sociaal Verzekeringsfonds VZW (verder Xerius SVZ genoemd)

opdracht zoals bepaald in wetten en Koninklijke Besluiten aangaande het sociaal statuut der zelfstandigen en vennootschapsbijdragen

 • beheren van de sociale zekerheid van zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen,
 • berekenen en innen van sociale bijdragen,
 • informeren over uw sociale rechten zoals pensioen en moederschapshulp,
 • aansluiten zelfstandigen en vennootschappen bij een sociaal verzekeringsfonds

 

Daarnaast bieden we ook een aantal extra diensten uit eigen beweging aan waarbij de verwerkingsgrond gebaseerd is op uw toestemming of een overeenkomst tussen u en Xerius:

Xerius Ondernemingsloket VZW

 • aanvragen btw-nummer,
 • stopzetten btw,
 • opmaken en neerleggen documenten voor publicatie oprichting in Belgisch Staatsblad,
 • initiëren aansluiting bij Xerius sociaal verzekeringsfonds
 • aanvragen Legal Entity Identifier (LEI)

 

Xerius Onderlinge Verzekeringsvereniging VZW (verder Xerius OVV genoemd)

 • aanvullende sociale verzekeringen voor zelfstandigen
 • begeleiden en adviseren bij pensioenopbouw en bescherming van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid

 

Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Xerius bij een derde partij waarmee Xerius een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Hierin zijn uiteraard strenge normen op het vlak van informatieveiligheid opgenomen.

 

Het doorgeven van gegevens binnen verschillende entiteiten van Xerius kan gebeuren op basis van gerechtvaardigd belang. Hierbij wegen we uiteraard zorgvuldig uw belangen af.

Bijvoorbeeld:

 • wanneer u aangeeft bij Xerius OL dat u wilt aansluiten bij Xerius SVZ, worden uw identificatiegegevens doorgegeven vanuit Xerius OL aan Xerius SVZ
 • wanneer u een VAPZ afsluit bij Xerius OVV, worden uw identificatiegegevens en inkomsten doorgegeven vanuit Xerius SVZ aan Xerius OVV

 

In beide situaties is dit in uw eigen belang. We maken het u gemakkelijker omdat u niet zelf de gegevens moet opvragen en opnieuw bezorgen. In het kader van het only-once principe willen we vermijden dat u informatie die u vroeger al doorgaf of waarover een andere Xerius entiteit beschikt opnieuw moet invullen of bezorgen.

Belangrijk voor u om weten is dat u eenvoudig verzet kunt aantekenen als u niet akkoord gaat met deze werkwijze. Hoe dit kan, leest u verder in deze privacy verklaring in het onderdeel over uw rechten.

Uw bezoek aan onze website

Wanneer u contactgegevens achterlaat op onze website, worden deze gebruikt voor de aangevraagde diensten of simulaties, en bewaard.

Uw IP-adres en technische gegevens van uw smartphone of computer zijn ons ook bekend bij het bezoek van onze website.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn zowel eigen cookies als cookies van derde partijen. Meer over de gebruikte cookies en hoe u deze uitschakelt of verwijdert, vindt u in de rubriek ‘cookies’.

 

Onze website kan links bevatten naar websites of informatie van derden. Wij hebben geen controle over die websites of informatie van derden. De aanbieders van die websites of informatie hebben hun eigen privacybeleid dat mogelijks indruist tegen dat van Xerius. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of het privacybeleid van die websites.

 

Via onze website kunt u gegevens delen via sociale media zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Deze kanalen hebben hun eigen voorwaarden en privacybeleid die buiten de controle en verantwoordelijkheid van Xerius vallen. Voor wat u publiceert en deelt aan (persoons)gegevens via die kanalen aanvaardt Xerius dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Onze e-mail communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Zowel u als wij moeten er ons bewust van zijn dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden door buitenstaanders. Daarom moeten we er samen naar streven de informatie te beperken. U kunt er ook voor kiezen om via dit kanaal geen wettelijk verplichte of administratieve mededelingen van ons te ontvangen. U kunt uw voorkeur aangeven in uw Xerius-account.

Onze marketing

Met uitzondering van de sociale persoonsgegevens, worden uw gegevens gebruikt om diensten van Xerius te promoten. U kunt zich daartegen verzetten of uw toestemming intrekken. We geloven oprecht dat het zinvol kan zijn voor u als (toekomstig) ondernemer dat we u op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in de wereld van zelfstandigen en vennootschappen. U beslist of u gebruik wilt maken van deze service of niet. Hoe dit kan, leest u verder in deze privacyverklaring in het onderdeel over uw rechten.

Wij geven uw gegevens niet zomaar door aan derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw expliciete toestemming of uw vraag. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Binnen het kader van onze wettelijke opdracht, zijn wij verplicht bepaalde gegevens door te geven aan officiële instanties zoals de kruispuntbanken of de Cel voor Financiële Informatieverstrekking.

Bijvoorbeeld (indicatieve lijst):

 • aan de Kruispuntbank van Ondernemingen bij het opstarten van een onderneming
 • aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen (RSVZ) in het kader van uw sociaal statuut

 

Wanneer u bepaalde diensten bij ons afneemt, is het hiervoor soms ook noodzakelijk dat we specifieke gegevens doorgeven aan andere instanties. In deze gevallen gebeurt deze doorgifte n.a.v. uw vraag of opdracht aan ons.

Bijvoorbeeld (indicatieve lijst):

 • aan de Local Operating Unit (LOU) bij het aanvragen van een Legal Entity Identifier (LEI)
 • aan de herverzekeraar bij afsluiten van een aanvullende sociale verzekering

 

Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen waarbij gegevens aan hen doorgegeven kunnen worden. Meer over de gebruikte cookies en hoe u deze uitschakelt of verwijdert, vindt u in de rubriek ‘cookies’.

Uw gegevens kunnen ons bereiken vanuit verschillende bronnen

 • Uzelf als bron van gegevens

 U deelt ons gegevens mee wanneer u gebruik maakt van onze website of van de diensten die wij aanbieden. In het bijzonder gaat het hier over gegevens die u actief aan ons overmaakt wanneer u een contactformulier invult, een simulatie aanvraagt, een aansluiting start, met ons mailt, met ons chat, interageert via sociale media, enquêtes invult of telefonisch contact opneemt. Om gebruik te kunnen maken van sommige Xerius-diensten zoals Xerius Drive, moet u een account aanmaken. Deze diensten hebben ook een eigen privacy verklaring zodat u ook in die gevallen goed op de hoogte bent van hoe wij met die gegevens omgaan.

 

U deelt met ons mogelijk ook gegevens op een minder zichtbare of actieve manier.  Dit is het geval bij het gebruik van deze website. Xerius maakt gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Meer over de gebruikte cookies en hoe u deze uitschakelt of verwijdert, vindt u in de rubriek ‘cookies’.


We verzamelen gegevens over de onlinediensten die u gebruikt en de manier waarop. Concreet gaat het hier over gegevens zoals uw IP-adres, browser, muiskliks, bekeken pagina’s, links enz. Op deze manier kunnen we onze onlinediensten aanpassen in functie van noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Indien u op onlinediensten inlogt via uw account van een sociale netwerksite of gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze website, deelt u via de sociale netwerksite met ons een aantal basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite en bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals likes. Welke gegevens gedeeld worden, is afhankelijk van uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite. Indien u niet wilt dat deze informatie gedeeld wordt, raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite na te kijken en naar wens aan te passen.

 

 • De overheid als bron van gegevens

In het kader van onze wettelijke opdrachten ontvangen wij van de overheid gegevens die noodzakelijk zijn om onze taken te kunnen uitvoeren. Deze gegevens kunnen door de bevoegde medewerkers van Xerius geraadpleegd worden in officiële bronnen zoals kruispuntbanken. Ze kunne ook automatisch in ons system komen via digitale fluxen. Het verkrijgen, de verwerking en het gebruik van deze gegevens is strikt gereglementeerd.

 

 • Derden als bron van gegevens

 Het kan zijn dat Xerius gegevens krijgt van een betrouwbare derde partij. Met betrouwbare bron wordt bedoeld dat deze de gegevens op een rechtmatige manier heeft verzameld en deze ook rechtmatig mag delen met ons. Concreet wilt dit zeggen dat de gegevens met uw weten voor dat doel verzameld werden en dat u op de hoogte gebracht werd dat de gegevens doorgegeven zouden worden. Indien nodig zullen wij bij het eerste contact vermelden van welke partij we deze gegevens doorkregen.

Wij beschermen uw gegevens

Geheimhouding

Niet iedereen bij Xerius krijgt toegang tot uw gegevens. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens in het kader van hun werkopdracht. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze geheimhoudingsplicht is een belangrijk onderdeel van onze arbeidscontracten en contracten met externen.

Verwerkers

Om sommige diensten te kunnen aanbieden doen we beroep op verwerkers. Dit zijn ondernemingen die in opdracht van Xerius bepaalde taken uitvoeren waar persoonsgegevens direct of indirect aan te pas komen. We hebben o.a. verwerkers om ons bij te staan op het vlak van IT-infrastructuur en beveiliging, marketing- en communicatie, advocaten en gerechtsdeurwaarders, bedrijven voor (digitale) archivering en bedrijven die verzendingen verzorgen.

 

We selecteren onze verwerkers zorgvuldig en leggen hun strikte regels op in een verwerkersovereenkomst. Hierin bepalen we o.a. dat

 • zij enkel mogen verwerken volgens de opdracht die wij hun geven
 • zij enkel over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om deze opdracht uit te voeren
 • zij zich tegenover ons hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken.

Bewaartermijn

We gebruiken uw gegevens enkel indien er een duidelijk doelbinding is. Als Xerius geen doel meer heeft voor de verwerking, worden de gegevens verwijderd. Xerius zal uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

 

Uitgangspunt voor de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn horende bij het specifieke verwerkingsdoeleinde. Voor de uitoefening van uw en onze rechten kan deze echter langer zijn.

 

Voor de accounts die u aanmaakt binnen onze online diensten, bewaren wij uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u de diensten te verlenen. Voor de gegevens waarover we beschikken en die als doeleinde marketing hebben, kunt u eenvoudig vragen deze te verwijderen of nog handiger: u kunt zich gewoon zelf uitschrijven. In bepaalde gevallen kunt u vragen uw gegevens te verwijderen. Verder in deze verklaring leest u welke rechten u hebt en hoe u ze kunt laten gelden.

Maatregelen

Xerius vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en organisatorische maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verkeerd gebruik, verlies of openbaarmaking. We laten ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen.

 

Daarnaast moet Xerius ook de voorschriften volgen die opgelegd worden door de verschillende kruispuntbanken zoals de Minimale Normen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

 

Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 

Voor onze online-diensten besteedt Xerius zorg aan de veilige toegang voor klanten en geregistreerde gebruikers. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van deze identificatiegegevens die strikt persoonlijk zijn. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker. Toegangscodes zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet gedeeld worden met anderen.

Europese Economische Ruimte - EER

Xerius heeft geen vestigingen buiten België en heeft met haar verwerkers contractueel vastgelegd dat transfer van persoonsgegevens buiten de EER niet toegelaten is, tenzij er voldoende garanties voor bescherming zijn. Dit is nodig omdat de wetgeving in landen buiten de EER niet altijd dezelfde gegevensbescherming biedt als in de EER-lidstaten. Als die landen volgens de Europese Commissie geen voldoende hoog beschermingsniveau bieden, dan moet dit opgevangen worden door een verwerkersovereenkomst te sluiten volgens een model goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen waarbij gegevens aan hen doorgegeven kunnen worden. Meer over de gebruikte cookies en hoe u deze uitschakelt of verwijdert, vindt u in de rubriek ‘cookies’.

U en uw rechten

De AVG voorziet voor u als natuurlijk persoon heel wat rechten wanneer uw gegevens door ons verwerkt worden.

U kunt inkijken welke gegevens wij verwerken

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken. U kunt een overzicht opvragen met het type gegevens waarover wij beschikken. Wilt u inzage in de concrete persoonsgegevens die Xerius van u verwerkt, dan kunt u die inkijken via uw account met toegang tot onze online diensten. Wanneer het andere gegevens betreft of u geen toegang hebt, kunt u ons contacteren.

 

Wanneer u uw recht van inzage uitoefent, zullen we u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log- of archiefbestanden zullen niet opgenomen zijn in dit overzicht omdat deze gegevens geen deel uitmaken van de courant verwerkte persoonsgegevens en daarom niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Conform de richtlijnen van de AVG worden ze volgens sectoriële richtlijnen ook verwijderd uit of onbeschikbaar gemaakt in deze bestanden.

U kunt uw gegevens (laten) verbeteren

Indien bepaalde gegevens die Xerius over u heeft niet (meer) correct zijn, is het aangewezen dat deze verbeterd worden. Als u over een Xerius account beschikt, kunt u zelf bepaalde persoonsgegevens wijzigen of vervolledigen. In de andere gevallen kunt u ons contacteren met de vraag die gegevens te verbeteren of te vervolledigen.

U kunt uw gegevens (laten) verwijderen

In sommige gevallen kunt u bepaalde persoonsgegevens verwijderen of laten verwijderen. Dit kan uiteraard niet met gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke opdracht te voldoen. Indien u over een Xerius account beschikt, kunt u zelf bepaalde persoonsgegevens verwijderen. In de andere gevallen kunt u ons contacteren met de vraag die gegevens te verwijderen.

U kunt zich verzetten tegen bepaald gebruik van uw gegevens

Wanneer Xerius persoonsgegevens van u verwerkt waarbij toestemming de verwerkingsgrond is, dan kunt u die toestemming weer intrekken wanneer u maar wilt. Indien u over een Xerius account beschikt, kunt u zelf uw toestemmingen aanpassen of intrekken. In de andere gevallen kunt u ons contacteren met de vraag dit voor u te doen.

 

Bepaalde verwerkingen doen wij met als verwerkingsgrond gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat we de belangen van de betrokkene en ons zorgvuldig afwegen en besluiten dat het in het belang van de betrokkene is dat de verwerking plaatsvindt. Xerius probeert deze afweging zo objectief mogelijk uit te voeren. Als u het niet eens bent met het resultaat van onze afweging, dan kunt u zich daartegen verzetten en zullen wij uw gegevens op die manier niet verder verwerken. Een voorbeeld hiervan is dat als u aangesloten bent bij Xerius, we uw gegevens gebruiken voor direct marketing voor Xerius activiteiten of diensten. Onderaan iedere mailing vindt u daarom de mogelijkheid om u uit te schrijven: zo kunt u zich verzetten. Uiteraard zullen we verzet tegen verwerkingen volgens gerechtvaardigd belang steeds inwilligen.

U kunt vragen dat wij uw gegevens overdragen aan een derde partij

U hebt in sommige gevallen het recht om ons te vragen persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in digitaal formaat. De privacywetgeving voorziet echter een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Als u gebruik wilt maken van dit recht, dan zullen we nagaan of dit van toepassing is in dat geval.

U kunt uw rechten uitoefenen

Afhankelijk van het doeleinde en de verwerkingsgrond kunt u zich beroepen op bepaalde rechten. Niet alle rechten zijn in alle gevallen en voor alle gegevens van toepassing. U wilt uw rechten uitoefenen? Geen probleem! U hebt er tenslotte recht op.

Om de communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we dat u uw vraag zo specifiek mogelijk stelt zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. Geef duidelijk aan welk recht u bij welke Xerius-organisatie wilt uitoefenen in het kader van welke verwerking. We maken u er ook attent op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen. Dit om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Het kan zijn dat wij daarvoor een kopie van uw identiteitskaart, eventueel met gewist rijksregisternummer, vragen. Richt uw concreet verzoek tot privacy@xerius.be. Nadat u uw verzoek om rechten te laten uitoefenen geplaatst hebt, nemen we binnen 30 dagen contact met u op.

 

Wanneer u naar aanleiding van uw eerder verzoek een klacht hebt in verband met de uitoefening van uw rechten, kunt u deze richten tot svz.kwaliteit@xerius.be.

 

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Xerius? Raadpleeg dan zeker de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be. Indien gewenst, kunt u daar ook een klacht indienen.

U kunt ons contacteren

Voor algemene vragen over onze werking kunt u terecht bij

Xerius
Brouwersvliet 4
2000 Antwerpen

078 15 00 15
info@xerius.be

 

Specifieke vragen i.v.m. privacy en uw rechten kunt u richten aan privacy@xerius.be.

Cookies

Over cookies

versie april 2018

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer of mobiel apparaat bij uw bezoek aan een website.

Cookies en aanverwante technologieën worden gebruikt om de snelle en correcte werking van de website of applicatie te verzekeren. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden om de interactie met u te verbeteren. Door u beter te leren kennen, kunnen we u meer relevante inhoud aanbieden en rekening houden met uw persoonlijke smaak en voorkeuren bij het gebruik van onze diensten.

Concreet kan een cookie informatie bevatten die uw browser toelaat uw voorkeuren te kennen gedurende uw bezoek aan de online-dienst of bij latere bezoeken zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. Analyse-cookies verzamelen anoniem informatie over de manier waarop bezoekers met de website interageren zodat we onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken en het aanbod van onze diensten kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken cookies

We maken gebruik van ‘directe’ cookies, cookies afkomstig van Xerius en ‘indirecte’ cookies, cookies afkomstig van derden.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende types cookies op xerius.be. Wij doen inspanningen dit overzicht met door ons gebruikte cookies up-to-date te houden. Moest dit onverhoopt toch niet zo zijn, kunt u dit melden op privacy@xerius.be.

Voor het controleren van dit overzicht maken we gebruik van Cookiebot.

Noodzakelijke functionele cookies

‘Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.’

 

> Xerius, Cloudflare, Hubspot: to identify trusted web traffic (https).

Performantie-Analyse cookies

‘Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.’

 

> Google Analytics: to register a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Marketing en tracking Cookies

‘Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.’

 

> Hubspot: to collect anonymous statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded . The purpose is to segment the website's users according to factors such as demo graphics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising .

 

> Adform: To registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise ad display based on the user's movement combined and various advertiser bid s for displaying user ads.

 

> Facebook: to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

 

> Hubspot pixel, Facebook pixel, Google Analytics pixel: to send data to the platform about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

 

> Google pixel: to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn.

 

> Swifttype, Sumo

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes aangeleverd door een andere partij en die op, in of via onze online diensten getoond worden.

U kunt cookies blokkeren

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. Een stappenplan dat u vertelt hoe u dat kunt doen voor de courantste browsers vindt u op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Op elk moment kunt u ook de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

 

Houd er rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt, sommige grafische elementen of functionaliteiten van onze website mogelijks niet mooi of correct verschijnen, en dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

 

Disclaimer website

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.xerius.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Xerius kan de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden door Xerius met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Xerius geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst Xerius alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

 

De website is in principe altijd raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Xerius kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, en dergelijke meer.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Xerius heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Xerius kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

 

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan Xerius en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Xerius is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Xerius geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Xerius gevestigd is, bevoegd.