Corona overbruggingsrecht: waarop kan je rekenen?

Als je als zelfstandige getroffen wordt door de coronamaatregelen, dan kan je een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. 

Crisis-overbruggingsrecht: welke uitkering helpt je in jouw situatie?


Je moet zelf in quarantaine, voor je kinderen zorgen of corona treft je op een andere manier

Kan je je activiteiten tijdelijk niet uitoefenen omdat je zelf in quarantaine moet, de school van de kinderen dicht moet of corona je op een andere manier treft? Dan kan je rekenen op een wekelijkse uitkering.

 Je kent een omzetdaling

Vanaf oktober 2021 kan iedere ondernemer die een omzetdaling van minstens 65% kent door de coronacrisis , rekenen op een uitkering overbruggingsrecht.

 


De overheid verplicht je te sluiten

Als je activiteiten uitoefent in een sector die  door de overheid verplicht wordt de deuren te sluiten, dan heb je recht op een uitkering overbruggingsrecht.

 
1. Zelf in quarantaine? Voor je kinderen zorgen? Of op een andere manier getroffen door corona?

In drie situaties kan je mogelijk recht hebben op een uitkering overbruggingsrecht.
Voor wie is dit van toepassing?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners.


Ben je aangesloten in bijberoep, als student-zelfstandige, met toepassing van de speciale regeling voor gehuwden (artikel 37) of als gepensioneerde? Dan kan je mogelijk ook recht hebben op een uitkering overbruggingsrecht. Dit hangt af van je inkomen als zelfstandige. De FAQ's helemaal beneden deze pagina geven je een antwoord op de vraag of jij recht hebt op een uitkering overbruggingsrecht.
In welke situaties kan ik een uitkering aanvragen?

Situatie 1: je hebt geen attest arbeidsongeschiktheid, maar moet verplicht in quarantaine

Als je in quarantaine moet en daardoor je activiteiten volledig onderbreekt gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. Dat attest staat op je eigen naam of op naam van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven.


Je kan dit aanvragen als deze situatie zich voordoet tussen 1 april 2021 en 31 december 2021. Aan deze uitkering zijn geen sociale rechten verbonden.

 

Tot wanneer kan je dit aanvragen?

Je kan deze uitkering aanvragen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de periode waarvoor je de uitkering aanvraagt. Moet je bijvoorbeeld in quarantaine van 1 tot 10 oktober 2021? Dan heb je tijd om de aanvraag te doen tot 30 juni 2022.

 

In quarantaine en je beschikt wel over een attest arbeidsongeschiktheid?

Vraag dan een ziekte-uitkering aan bij je ziekenfonds. De uitkering van je ziekenfonds heeft altijd voorrang op de uitkering overbruggingsrecht.Situatie 2: De klas, school of kinderopvang van je kind/ kinderen is gesloten

Je onderbreekt je zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand om te zorgen voor je kind dat jonger is dan 18 jaar en met wie je samenwoont. Je zorgt voor je kind omdat het ofwel in isolatie/quarantaine geplaatst is, ofwel afstandsonderwijs krijgt als gevolg van corona, ofwel niet naar school/kinderdagverblijf/instelling kan door de coronamaatregelen. 


Of je zorgt voor een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat je kind niet naar een centrum voor opvang kan gaan naar aanleiding van de sluiting van dit opvangcentrum door COVID-19. Aan deze uitkering zijn geen sociale rechten verbonden.


Document dat je moet toevoegen aan deze aanvraag: een attest dat de crèche of school gesloten is, of dat de school thuisonderwijs organiseert.


Je kan de uitkering aanvragen als deze situatie zich voordoet tussen 1 april 2021 en 31 december 2021.


Tot wanneer kan je dit aanvragen?

Je kan deze uitkering aanvragen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de periode waarvoor je de uitkering aanvraagt. Moet je bijvoorbeeld in quarantaine van 1 tot 10 oktober 2021? Dan heb je tijd om de aanvraag te doen tot 30 juni 2022.Voor deze eerste twee situaties geldt een cumulplafond. Dat wil zeggen dat je deze uitkering overbruggingsrecht voortaan kan combineren met een andere uitkering. Deze andere uitkering wordt dan wel afgetrokken van je uitkering overbruggingsrecht.

 

Geef bij je aanvraag overbruggingsrecht altijd correct aan of je een andere uitkering hebt. Zo vermijd je een controle achteraf waarbij je mogelijk uitkeringen moet terugbetalen.

 


Situatie 3: corona gerelateerde zaken

Je kan een uitkering krijgen als je door de corona-crisis genoodzaakt bent om je zaak te sluiten. We sommen hier een aantal voorbeelden op. Het spreekt voor zich dat er nog veel andere situaties mogelijk zijn.

 1. Wanneer er zo'n impact is op je activiteiten dat het, om verdere economische schade te vermijden, zinvoller is om volledig te sluiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen.
 2. Andere mogelijkheid: je kampt met leveringsproblemen, waardoor je productie of dienstverlening stilvalt gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen.
 3. Of wanneer een groot deel van je werknemers in quarantaine zit. Daardoor moet jij stoppen met werken gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen. Je werknemers kunnen een beroep doen op werkloosheid bij overmacht of op economische werkloosheid.

Aan deze uitkering zijn geen sociale rechten verbonden bij onderbrekingen van minder dan één kalendermaand. 


Bepaalde versoepelingen die van toepassing waren tussen 1 januari en 30 september, zijn vanaf 1 oktober niet meer geldig.  


Vanaf 1 oktober gelden de volgende spelregels:

 • In de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de sluiting van je zaak, ben je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner voor minstens 4 kwartalen in orde met je sociale bijdragen (effectief betaald of uitgesteld, vrijstelling telt NIET mee). Bovendien ben je de vier kwartalen voorafgaand aan de sluiting aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner. Er geldt geen uitzondering voor startende zelfstandigen.
 • Je mag het overbruggingsrecht niet combineren met een arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering.
 • Is de onderbreking minstens één volledige kalendermaand? Dan telt het kwartaal waarin deze maand valt mee voor je ziekteverzekering. Dit is maximum voor 4 kwartalen in de volledige loopbaan als zelfstandige. Voor de pensioenberekening telt het kwartaal niet mee.
 • Je kan deze uitkering aanvragen tot uiterlijk het einde van het vierde kwartaal na het kwartaal waarin de situatie zich voordeed.

Voeg bij je aanvraag een bewijs toe waaruit het direct verband blijkt tussen de reden van sluiting en COVID-19.Let op: je komt niet in aanmerking als je…

 • de zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten;
 • bewust, omwille van niet-essentiële redenen, bent afgereisd naar een gebied dat een rode zone is op het moment dat je vertrekt. Je quarantaine mag dus niet het gevolg zijn van beslissingen die je zelf neemt. In geval van betwisting moet je zelf aantonen dat je quarantaine onafhankelijk van je eigen wil is.
 • in quarantaine zit omdat je zelf ziek bent en over een attest arbeidsongeschiktheid beschikt. In dat geval heb je meestal recht op een ziekte-uitkering. Contacteer hiervoor je ziekenfonds. Hoeveel bedraagt de uitkering?

Deze specifieke situatie valt niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen. Daarom krijg je geen volledige maanduitkering meer als je onderbreking korter is dan een maand.

 

met gezinslast

zonder gezinslast

28 dagen of meer
1.679,31 euro
1.343,87 euro
Tussen 21 en 27 dagen
1.259,49 euro
1.007,90 euro
Tussen 14 en 20 dagen
839,65 euro
671,94 euro
Tussen 7 en 13 dagen
419,83 euro
335,97 euro
Minder dan 7 dagen
0 euro
0 euro

 • De zelfstandige in bijberoep van wie de wettige verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden dat zich ligt tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen (met of zonder pensioen) van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden dat hoger is dan 7.021,29 euro,
 • De student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • en de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 genieten van wie de wettelijke verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden dat zich bevindt tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro,

kunnen maximaal de volgende financiële uitkering krijgen:


 

met gezinslast

zonder gezinslast

28 dagen of meer
839,65 euro
671,94 euro
Tussen 21 en 27 dagen
629,74 euro
503,95 euro
Tussen 14 en 20 dagen
419,83 euro
335,97 euro
Tussen 7 en 13 dagen
209,92 euro
167,98 euro
Minder dan 7 dagen
0 euro
0 euroWanneer heb ik recht op de verhoogde uitkering “met gezinslast”?

Vroeger moest je iemand ten laste hebben in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel 225) en hadden we hiervan een attest nodig. Deze regeling heeft de overheid definitief versoepeld. Nu moet je iemand ten laste hebben volgens artikel 123. Wat betekent dit? Heel simpel gezegd: dat je iemand op je ziekenboekje (bij het ziekenfonds) hebt. Een verklaring op eer bij de aanvraag volstaat. Uiteraard kunnen hier controles op komen.


Hierop is één uitzondering: in situatie 3 (corona gerelateerde zaken) is wel een attest noodzakelijk.
Wanneer ontvang ik deze uitkering?

Je ontvangt de uitkering steeds ten vroegste in de eerste week van de maand volgend op de periode waarover de aanvraag gaat.
Hoe vraag je deze uitkering aan?

Dat kan via dit online formulier

Naar het webformulier

Wil je een uitkering aanvragen voor twee verschillende, niet aaneensluitende, periodes? Dien dan twee verschillende aanvragen in.
2. Je bent actief, maar kent een omzetdaling van 65%

Vanaf oktober 2021 geldt een nieuwe regeling voor zelfstandigen die een omzetdaling kennen als gevolg van de coronacrisis. Wanneer het omzetcijfer van je zaak met minstens 65% daalt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering overbruggingsrecht. Ongeacht in welke sector je actief bent.Onder welke voorwaarden krijg je een uitkering?

 • Je toont een omzetdaling van 65% aan voor de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering vraagt ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019.  
  Een voorbeeld verduidelijkt. Dien je een aanvraag in voor de maand oktober 2021? Dan moet er een omzetdaling van 65% zijn in de maand september 2021 in vergelijking met de maand september 2019. Voor het omzetverlies leg je een verklaring op eer af bij je aanvraag. Het bewijs van je corona-gerelateerd omzetverlies moet je uploaden bij je aanvraag. Naderhand controleert de overheid op basis van de officiële btw-gegevens. Blijkt dan dat je onterecht een uitkering kreeg? Dan moet je het bedrag dat je kreeg terugbetalen.
 • Je krijgt voor dezelfde maand geen uitkering overbruggingsrecht die je krijgt omdat je verplicht gesloten bent.
 • Je betaalde tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief je sociale bijdragen. Als startend zelfstandige volstaat het dat je 2 kwartalen effectief bijdragen betaalde. Startend zelfstandige ben je als je hoogstens 12 kwartalen actief bent.
   Hoeveel bedraagt de uitkering?

Het bedrag van de uitkering is 1.679,31 euro (met gezinslast) of 1.343,87 euro (zonder gezinslast) als je zelfstandige in hoofdberoep bent of meewerkend partner.


Ben je aangesloten in bijberoep, als student-zelfstandige, met toepassing van de speciale regeling voor gehuwden (artikel 37) of als gepensioneerde? Dan heb je mogelijk ook recht op een halve of hele uitkering overbruggingsrecht. Dit hangt af van je inkomen als zelfstandige. Hoeveel bedraagt een halve uitkering overbruggingsrecht? 839,65 euro met gezinslast, 671,94 euro zonder gezinslast. In de vragen en antwoorden helemaal beneden deze pagina lees je of jij recht hebt op een uitkering overbruggingsrecht.


Hou wel rekening met het cumulplafond. Wat wil dit zeggen? Voortaan kan je een uitkering overbruggingsrecht combineren met een andere uitkering. Die andere uitkering heeft wel voorrang en wordt afgetrokken van je uitkering overbruggingsrecht.
Geef bij je aanvraag overbruggingsrecht altijd correct aan of je een andere uitkering hebt. Zo vermijd je een controle achteraf waarbij je mogelijk uitkeringen moet terugbetalen.


Er zijn geen sociale rechten verbonden aan het ontvangen van deze uitkering.

 Hoe kan je deze steun aanvragen?

Dat doe je hier online. Deze uitkering moet je iedere maand opnieuw aanvragen, waarbij je telkens je omzetdaling aantoont. Je aanvraag indienen kan tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je steun aanvraagt. Wil je bijvoorbeeld een uitkering voor  de maand oktober 2021? Dan heb je tijd tot 30 juni 2022.  


De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van de maand die volgt op de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt.

 

Overbruggingsrecht aanvragen
Wat als je een uitkering wil aanvragen voor een eerdere periode?
Momenteel kan je nog een uitkering aanvragen voor de maanden april tot en met september 2021. Hierbij volstaat het een omzetdaling van 40% aan te tonen. Verder gelden dezelfde voorwaarden als zijn omschreven in de nieuwe regeling vanaf oktober 2021. De aanvraag doe je eveneens via de knop hierboven.3. Je bent verplicht gesloten door de overheid

Er zijn sectoren waar er opnieuw verplichte sluitingen gelden. Momenteel hebben we nog geen info welke steunmaatregelen precies van toepassing zijn voor de getroffen sectoren. Zodra we meer weten, lees je het hier.Was jouw bedrijf verplicht gesloten in de periode april tot en met september 2021? En vroeg je hiervoor nog geen uitkering aan? Dan kan je dit nog doen via onderstaande knop.

Steun aanvragen

Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.

Dit vraag je je misschien nog af

 • Heb ik recht op de eenmalige premie?

  Kreeg je als zelfstandige tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 minstens zes maanden een uitkering overbruggingsrecht? Dan kreeg je ten laatste op 30 september 2021 automatisch een éénmalige premie van 598,81euro (bruto) op je rekening.

  Kreeg je de premie niet? En voldoe je wel aan de voorwaarden? Contacteer ons dan. Wij kijken na of je al dan niet recht hebt op de eenmalige premie.

  De voorwaarden zijn als volgt:

  • Je bent aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot. Of je bent aangesloten in een andere categorie en betaalt bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je kreeg in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 minstens 6 maanden een enkele of dubbele uitkering overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis. De premie wordt dus niet toegekend aan zelfstandigen die een halve uitkering kregen. Je mag geen onterechte uitkeringen hebben gekregen. Ontving je uitkeringen die je moet terugbetalen omdat ze niet correct waren? Dan kom je niet in aanmerking voor de eenmalige premie als je hierdoor niet langer voldoet aan de andere voorwaarden.
   
 • Betaal ik belastingen en sociale bijdragen op het overbruggingsrecht?

  De natuurlijke personen (verkrijgers van winsten / baten) met uitkeringen overbruggingsrecht luik gedwongen of vrijwillige onderbreking:

  • Fiche 281.50: beroepsinkomsten
  • Fiscaal: belastingheffing tegen afzonderlijke tarief 16,5 %
  • Sociaal: telt niet mee voor berekening sociale bijdragen

  De andere verkrijgers:

  • Fiche 281.18: vervangingsinkomsten
  • Fiscaal: belastbaar tegen progressief tarief
  • Sociaal: telt niet mee voor berekening sociale bijdragen

  Voor zelfstandigen die aangesloten zijn als meewerkend partner geldt: de uitkering overbruggingsrecht is niet belastbaar.

 • Wat betekent het begrip “personen ten laste bij het ziekenfonds” op mijn aanvraag voor overbruggingsrecht?

  Dit is als je iemand ten laste hebt op het ziekenboekje. Of om het juridisch correct te zeggen: als je iemand ten laste hebt volgens artikel 123.

 • Kan ik als bedrijfsleider met een vennootschap een overbruggingsrecht krijgen?

  Jazeker, op voorwaarde dat je onderneming gedwongen wordt om de activiteiten te onderbreken.Telt je vennootschap meerdere zaakvoerders? Dan kunnen jullie allemaal apart een aanvraag overbruggingsrecht indienen.


  Bekleed je een mandaat in meerdere vennootschappen? Dan dien je de activiteiten in alle vennootschappen stop te zetten.

 • Als ik een overbruggingsrecht krijg als bedrijfsleider, mag ik mezelf dan nog een loon uitkeren?

  Inderdaad, dat kan. Het toekennen van een overbruggingsrecht staat los van de bezoldigingen die je krijgt van je vennootschap. Die bezoldiging kan zowel een loon zijn als een voordeel alle aard.

 • Mag je overbruggingsrecht aanvragen voor élke zelfstandige binnen het gezin?

  Ja: elke zelfstandige binnen het gezin, die voldoet aan de voorwaarden, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

 • Ik ben 65+ en actief als zelfstandige, maar heb mijn pensioen nog niet opgenomen. Kan ik het overbruggingsrecht krijgen? 

  Ja, dezelfde uitkering en onder dezelfde voorwaarden als een zelfstandige in hoofdberoep. Die voorwaarden lees je bovenaan deze pagina.

 • Ik krijg een overbruggingsrecht. Mag ik aan de slag als uitzendkracht?

  Dat mag, al dien je het aantal gewerkte dagen goed bij te houden. Werk je genoeg dagen om mogelijk recht te hebben op een werkloosheidsuitkering? Dan krijgt dit voorrang en vervalt het overbruggingsrecht, zelfs indien de werkloosheidsuitkering lager is. Een tip: vraag dit zeker eens na bij de RVA.

 • Wordt de periode van het corona-overbruggingsrecht afgehouden van de totale periode van overbruggingsrecht waarop ik als zelfstandige recht heb gedurende mijn loopbaan?

  Neen. Het corona-overbruggingsrecht wordt niet meegerekend om te bepalen hoeveel overbruggingsrecht je nog in jouw “rugzakje” hebt. Deze maanden komen dus bovenop de 24 maanden overbruggingsrecht waarop je recht hebt als zelfstandige, verdeeld over periodes van maximaal 12 maanden.

 • Mag ik het overbruggingsrecht combineren met een andere uitkering?

  Ja, vanaf 2021 mag je een arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering aanvullen met het overbruggingsrecht. Je andere uitkering heeft dus voorrang op de uitkering overbruggingsrecht. De uitkering overbruggingsrecht wordt dan ook verminderd met het bedrag van de andere uitkering.


  Heb je bijvoorbeeld recht op een overbruggingsrecht van 1.343,87 euro en je ontvangt voor diezelfde maand een uitkering van het ziekenfonds van 500 euro? Dan zal je uitkering overbruggingsrecht slechts 843,87 euro bedragen.


  Deze regels gelden ook voor het ontvangen van een rust- en overlevingspensioen.


  Heb je recht op een vervangingsinkomen? Bezorg ons een bewijs van deze uitkering per e-mail. Geef je bij de aanvraag overbruggingsrecht je andere uitkering niet of niet correct aan? Dan kan dit leiden tot een controle achteraf en het terugbetalen van de ontvangen uitkeringen.

 • Ik ben zelfstandige in bijberoep. Kan ik overbruggingsrecht krijgen?

  Dat is een moeilijke kwestie, die afhangt van hoe lang je zelfstandige bent..


  1. Ben je 3 jaar of minder zelfstandige? Dan ben je een starter.


  Om je aanvraag te kunnen beantwoorden, heeft Xerius je definitieve inkomen als zelfstandige nodig van het jaar 2021. Dat cijfer geeft de FOD Financiën pas over 2 jaar aan ons door. Bijgevolg kan je pas in 2023 de uitkering ontvangen.


  Na het ontvangen van dit definitieve inkomen zijn er dan 3 mogelijke situaties:

  • je inkomen van 2021 is kleiner dan 7.021,29 euro. Dan heb je geen recht op overbruggingsrecht.
  • je inkomen van 2021 ligt tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro. Je hebt recht op een halve uitkering.
  • je inkomen van 2021 is groter dan 14.042,57 euro. Je krijgt een volledige uitkering.

  2. Ben je langer dan 3 jaar actief? Dan ben je een gevestigde zelfstandige.

  In jouw geval wordt eerst en vooral gekeken of je nu al recht hebt op een uitkering. Of dat zo is, hangt af van het inkomen waarop je voorlopige sociale bijdragen zijn berekend. Ter info: dat is je inkomen van 3 jaar terug.

  • Is dat inkomen uit 2018 kleiner dan 7.021,29 euro? Dan heb je momenteel geen recht.
  • Ligt dat inkomen uit 2018 tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro? Je hebt recht op een halve uitkering.
  • Is je inkomen uit 2018 groter dan 14.042,57 euro? Dan kan je een volledige uitkering krijgen.

  Een gouden raad voor jou als gevestigde zelfstandige: kijk goed uit dat je in 2021 geen vermindering van je bijdragen vraagt. Vraag je immers een vermindering onder de grens van 7.021,29 euro, dan verlies je het recht op de uitkering en wordt deze teruggevorderd.

   

  Weetje: een zelfstandige in bijberoep kan geen recht hebben op het overbruggingsrecht in de derde situatie “corona gerelateerde zaken”, zoals bovenaan deze webpagina staat beschreven. In alle andere situaties van het crisis-overbruggingsrecht kan een zelfstandige in bijberoep hier wel recht op hebben.

   


  Let wel, in deze uitzonderingsgevallen moet je nog steeds voldoen aan de basisvoorwaarden om een overbruggingsuitkering te krijgen.

 • Kan ik als student-zelfstandige of onder artikel 37 het overbruggingsrecht krijgen?

  Die beslissing hangt af van hoe lang je zelfstandige bent.


  Is dat 3 jaar of minder? Dan ben je een starter.


  In dat geval dient Xerius je definitieve inkomen als zelfstandige te kennen in 2021. Dat vernemen wij pas binnen 2 jaar, via de FOD Financiën. Daarom krijg je de uitkering pas in 2023.


  Voel je nu al aan je theewater dat je inkomen dit jaar hoger zal liggen dan 7.021,29 euro? Vraag dan nu al je overbruggingsrecht aan. Zo kan Xerius jou binnen 2 jaar uitbetalen.


  Klik hier om meer te lezen over de regularisatie.


  Is dat langer dan 3 jaar? Dan ben je een gevestigde zelfstandige.

  Xerius vlooit eerst even na of je nu al recht hebt op een uitkering. Dat doen we op basis van je inkomen van 3 jaar terug, waarop je voorlopige sociale bijdragen zijn berekend.

  Je krijgt dan als student-zelfstandige

  • geen uitkering als je inkomen uit 2018 kleiner is dan 7.021,29 euro.
  • een halve uitkering indien dat inkomen ligt tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro.
  • de volledige uitkering als je inkomen uit 2018 groter is dan 14.042,57 euro.


  Ben je aangesloten als zelfstandige onder artikel 37 (hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep)? Dan krijg je:

  • geen uitkering als je inkomen uit 2018 kleiner is dan 7.021,29 euro.
  • een halve uitkering indien dat inkomen ligt tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro.
  • de volledige uitkering als je inkomen uit 2018 groter is dan 7.356,08 euro. In deze situatie zetten we je aansluiting vanaf 1 januari volgend jaar ook om naar zelfstandige in hoofdberoep. Dat merk je niet aan je sociale bijdragen, want je betaalt sowieso evenveel als iemand in hoofdberoep. Maar zo bouw je wel je eigen sociale rechten op. Best belangrijk als je bijvoorbeeld op een terugbetaling van ziektekosten rekent.
   

  Belangrijk: vraag in 2021 zeker geen vermindering van je bijdragen. Je verliest immers het recht op de uitkering als je een vermindering vraagt onder de grens van 7.021,29 euro. Dat bedrag wordt dan zelfs teruggevorderd.

   

  Weetje: een student-zelfstandige kan geen recht hebben op het overbruggingsrecht in de derde situatie “corona gerelateerde zaken”, zoals bovenaan deze webpagina staat beschreven. In alle andere situaties van het crisis-overbruggingsrecht kan een student-zelfstandige hier wel recht op hebben.

   


  Let wel, in deze uitzonderingsgevallen moet je nog steeds voldoen aan de basisvoorwaarden om een overbruggingsuitkering te krijgen. Die lees je hierboven.

 • Ik ben gepensioneerd en tegelijk actief als zelfstandige. Kan ik overbruggingsrecht krijgen?

  Dat kan. Je komt in aanmerking voor het halve overbruggingsrecht als je inkomen hoger ligt dan 7.021,29 euro. 

   

  Er is één uitzondering: een gepensioneerde die tegelijk actief is als zelfstandige kan geen recht hebben op het overbruggingsrecht in de derde situatie “corona gerelateerde zaken”, zoals bovenaan deze webpagina staat beschreven. In alle andere situaties van het crisis-overbruggingsrecht is dit wel mogelijk.