De vennootschapsbijdrage: een mooi gebaar van solidariteit

Met de vennootschapsbijdrage draagt jouw bedrijf een steentje bij tot een beter leven voor elke zelfstandige. Denk maar aan de verhoging van de kinderbijslag en van het minimumpensioen voor zelfstandigen. Deze baanbrekende realisaties waren enkel mogelijk dankzij jouw solidariteit.


Je vennootschapsbijdrage van naderbij bekeken

Je begrijpt beslist waarom je als zelfstandige sociale bijdragen betaalt. Je bouwt individuele sociale rechten op, waardoor je verzekerd bent van onder meer een pensioen, terugbetaling van ziektekosten en een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid en faillissement.


Met je jaarlijkse vennootschapsbijdrage worden initiatieven gefinancierd die ten goede komen aan iedereen. Met dit stukje solidariteit werd de kinderbijslag voor zelfstandigen in 2014 opgetild tot het niveau van de werknemer. Ook het minimumpensioen voor zelfstandigen ging langs deze weg de hoogte in.
Hoe wordt jouw vennootschapsbijdrage berekend?

Om de vennootschapsbijdrage te betalen moet je zaak aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Het precieze bedrag hangt af van je balanstotaal in het vorige afgesloten boekjaar.

Balanstotaal 2016

Vennootschapsbijdrage 2018

kleiner of gelijk aan 681.341,34 euro
347,50 euro
groter dan 681.341,34 euro
868,00 euro

Je kan de vennootschapsbijdrage niet opsplitsen. Start je een vennootschap in de loop van een kalenderjaar, dan betaal je steeds de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.
Wanneer betaal je de vennootschapsbijdrage?

Bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 april betalen de bijdrage vóór 30 juni. Vennootschappen opgericht op 1 april of later betalen de bijdrage binnen de 3 maanden na de oprichting.


Een tip: betaal altijd op tijd. Anders verhoogt de overheid jouw vennootschapsbijdrage met 1% per maand vertraging.


Handel verstandig bij inactiviteit van de vennootschap

Bij inactiviteit kan je de vennootschapsbijdrage laten annuleren. Daarvoor heb je een attest van non-activiteit nodig, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling “controle vennootschappen”.

Download je attest van non-activiteit (PDF)

Let wel: dit attest krijg je pas na verwerking van de vennootschapsbelasting. Dat is dus een hele poos na je inactiviteit. Een attest van non-activiteit voor 2017 ontvang je bijvoorbeeld pas eind 2018 of mogelijk zelfs in 2019.


Daarom is het verstandig om je vennootschapsbijdrage toch te betalen, ook als je vennootschap inactief is. Zo vermijd je verhogingen wanneer je toch geen attest van non-activiteit op de kop tikt. Ontvang je alsnog het attest, dan wordt je bijdrage terugbetaald.

Als mandataris blijf je altijd verantwoordelijk


Betaalt je vennootschap de bijdrage niet? Dan heb jij als mandataris de boter gegeten. Je blijft aansprakelijk voor de achterstallige betalingen van die periode, zelfs wanneer je de vennootschap verlaat.


Schakel daarom je boekhouder of accountant in. Hij verwittigt jou bij wijzigingen met gevolgen voor de betaling van jouw vennootschapsbijdrage.


Hoe krijg je vrijstelling als startende vennootschap?

De eerste drie jaar na oprichting kan je vennootschap vrijgesteld worden van deze bijdrage. Daarvoor moet je elk jaar opnieuw voldoen aan deze voorwaarden:

  • je vennootschap is een personenvennootschap. Dit is het geval voor alle vennootschappen, met uitzondering van nv’s, cva’s en vennootschappen zonder maatschappelijke zetel in België.
  • je vennootschap is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • jij en de andere zaakvoerders waren niet langer dan drie jaar zelfstandig in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap;
  • hetzelfde geldt voor de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn. Zij oefenden niet langer dan drie jaar een zelfstandige activiteit uit in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.