Pensioen voorbereiden

U bent zelfstandige en hebt vragen over uw pensioen. Wanneer kunt u met pensioen gaan? En hoeveel zal dat pensioen dan bedragen? Kunt u uw pensioen op voorhand laten berekenen? Op al deze vragen geven we hier een antwoord, zodat u goed voorbereid aan uw pensioen kunt beginnen.

Wie heeft recht op een pensioen?

Elke zelfstandige of zelfstandig helper die sociale bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep, maar ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) aangesloten in het maxistatuut, heeft recht op een rustpensioen.
  • Bent u zelfstandige in bijberoep, dan komen enkel de jaren in aanmerking waarvoor u bijdragen betaalde die minstens even hoog waren als de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Bent u weduwe of weduwnaar van een zelfstandige, dan kunt u aanspraak maken op een overlevingspensioen.
  • Bent u gescheiden van een zelfstandige, dan kunt u recht hebben op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).
  • Wat met een gemengde loopbaan? Hebt u tijdens uw loopbaan als zelfstandige, maar ook als werknemer of ambtenaar gewerkt? Dan maakt u ook aanspraak op een pensioen in het bevoegde pensioenstelsel.

Wanneer kan uw pensioen ingaan?

Uw rustpensioen of echtscheidingspensioen kan altijd ingaan op de normale pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar u kunt ook met vervroegd pensioen gaan. Dat kan ten vroegste vanaf 63 jaar en op voorwaarde dat u een loopbaan hebt van minstens 41 jaar.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Dat is afhankelijk van:
  • het sociaal statuut: zelfstandige, werknemer, ambtenaar of een gemengde loopbaan
  • het aantal gewerkte of gelijkgestelde loopbaanjaren
  • de leeftijd waarop u met pensioen gaat
  • de gezinstoestand
Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan (45 jaar) als zelfstandige bedraagt op 1 januari 2018:
  • als alleenstaande: 14.650,34 euro per jaar of 1.220,86 euro per maand
  • met gezin: 18.307,17 euro per jaar of 1.525,60 euro per maand
Er bestaat geen vastgelegd ‘maximumpensioen’. Een voorbeeld om u een idee te geven: Een zelfstandige heeft op 31 december 2013 een volledige loopbaan van 45 jaar en betaalde sinds 1984 altijd maximale sociale bijdragen. Op 1 januari 2014 heeft deze zelfstandige recht op een brutorustpensioen van 14.674,37 euro als alleenstaande of op een brutogezinspensioen van 18.342,96 euro (pensioenbonus niet meegerekend). Maar deze bedragen zeggen nog niet veel over het exacte pensioen dat u zult krijgen. Daarom kunt u op voorhand een persoonlijke raming van uw pensioenrechten laten maken.

Uw pensioen laten berekenen

Als u op voorhand wilt weten hoeveel uw pensioen zal bedragen , kunt u bij de overheidsdiensten een raming van uw pensioen vragen. We spreken van een raming, omdat een exacte berekening van uw pensioen op voorhand in principe niet mogelijk is.

U bent 55 jaar of ouder

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) stuurt standaard een gratis pensioenraming naar alle zelfstandigen in de loop van het jaar waarin ze 55 worden. De Federale Pensioendienst (FPD) doet hetzelfde voor alle 55-jarige werknemers. De raming houdt rekening met de normale pensioenleeftijd van 65 jaar. Bent u ouder dan 55 jaar en vraagt u zich af hoeveel uw pensioen zal bedragen als u met pensioen gaat tussen uw 60ste en 65ste verjaardag? Dan kunt u een gratis raming aanvragen bij de FPD. Dat geldt zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

U bent jonger dan 55 jaar

Dan kunt u als Xerius-klant een pensioensimulatie aanvragen. Wij kunnen enkel een raming maken voor een loopbaan als zelfstandige of voor een gemengde loopbaan als zelfstandige en werknemer. Omdat wij niet over al uw loopbaangegevens beschikken, hebben we van u een kort overzicht nodig van uw loopbaan: studieperiode, militaire dienst, begin- en einddatum van de loopbaan, gewenste ingangsdatum van uw pensioen,…

Bereken zelf uw pensioen

Voor uw loopbaan als werknemer kunt u uw persoonlijk pensioendossier raadplegen via de MyPension-toepassing van de Rijksdienst voor Pensioenen. U vindt er een volledig loopbaanoverzicht en de al opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor hebt u wel een token of een elektronische identiteitskaartlezer nodig.