Afrekening sociale bijdragen

 

170329_03_brief_kwartaalafrekening_NL_website_R_02.jpg
170329_03_brief_kwartaalafrekening_NL_website_V_02.jpg

Wanneer moet ik mijn sociale bijdragen betalen?

Sociale bijdragen moet je steeds uiterlijk het einde van elk kwartaal betalen. De betaaldata zijn elk jaar 25/03, 25/06, 25/09 en 25/12. Op de voorzijde van je afrekening staat de bijdrage van het huidige kwartaal met de bijhorende betaaldatum. Als je nog andere onbetaalde bijdragen, kosten of verhogingen hebt, staan die hier onder vermeld. Dit saldo is onmiddellijk te betalen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Sociale bijdragen betalen.

terug naar overzicht

Hoe worden mijn sociale bijdragen berekend?

Op de keerzijde van de afrekening vind je een tabel met detailinfo over je openstaande bijdragen, verhogingen en kosten. Het inkomen van het jaar waarop we je bijdragen berekenen staat bovenaan vermeld. Meer informatie over de berekening van de sociale bijdragen vind je op de pagina Berekening sociale bijdragen.

terug naar overzicht

Wat zijn beheerskosten?

Xerius Sociaal Verzekeringsfonds berekent en int je sociale bijdragen als tussenpersoon tussen jou en de overheid. Wij storten je sociale bijdragen dan ook dezelfde dag nog door naar de rekening van de overheid. Om onze werking te bekostigen (onze medewerkers, kantoorruimte, informatica enzovoort) besliste de overheid dat elk sociaal verzekeringsfonds beheerskosten mag aanrekenen. Bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds is dat 3,05%, het laagste percentage in de sector. Dit percentage wordt berekend op je sociale bijdragen en is steeds inbegrepen in elke afrekening.

terug naar overzicht

Waarom worden er verhogingen aangerekend op mijn afrekening?

Er zijn twee soorten wettelijke verhogingen.

1. Sociale bijdragen moeten steeds betaald zijn uiterlijk het einde van het kwartaal. Bij laattijdige betaling rekent de overheid een verhoging aan. Deze bedraagt 3% op de onbetaalde bijdragen, per begonnen kwartaal. Als de openstaande bijdragen niet betaald zijn op 31 december, rekent de overheid een extra verhoging aan van 7%. Deze extra verhoging is eenmalig, dus niet bij elk nieuw jaar.

Een voorbeeld: de bijdragen van het vierde kwartaal moeten eind december betaald zijn. Als we deze betaling pas op 5 januari ontvangen, rekent de overheid in totaal 10% verhoging aan: 3% kwartaalverhoging en 7% jaarverhoging. Tijdig betalen is dus steeds de boodschap. Zie ook Wanneer moet ik mijn sociale bijdragen betalen?

2. Als je ten onrechte een vermindering, vrijstelling of gelijkstelling met bijberoep vroeg, rekent de overheid je verhogingen aan. Deze worden op dezelfde manier berekend als de verhogingen wegens laattijdige betaling. Meer info hierover vind je terug op de pagina Berekening sociale bijdragen.

terug naar overzicht

Op mijn afrekening staat een bedrag vermeld ‘Nog te betalen van vorige kwartalen’. Waar slaat dit op?

Dit is het totaal openstaand saldo aan sociale bijdragen, verhogingen en kosten van vorige kwartalen dat nog niet betaald is. Op de afrekening staat ook de datum vermeld tot wanneer je betalingen verwerkt zijn. Op de achterzijde vind je een detail. Hier zie je per kwartaal het gedeelte van de bijdragen, verhogingen en kosten dat nog niet betaald is.

terug naar overzicht

Hoe komt het dat ik dit jaar meer sociale bijdragen betaal dan vorig jaar?

Je betaalt steeds voorlopige sociale bijdragen. Deze worden ongeveer twee jaar later herzien, op het moment dat de FOD Financiën ons je inkomen van dit jaar doorgeeft. Als je meer dan drie jaar actief bent als zelfstandige, ben je een zogenaamde 'gevestigde zelfstandige'. We berekenen je voorlopige sociale bijdragen dan op je inkomen als zelfstandige van drie jaar terug. Dit zijn wettelijk verplichte voorlopige bijdragen.

Is je inkomen van drie jaar terug hoger dan het inkomen waarop je bijdragen van vorig zijn berekend? Je betaalt dit jaar dus meer. Je voorlopige bijdragen kan je steeds verhogen of onder bepaalde voorwaarden verlagen. Meer info vind je op www.xerius.be/bijdrageberekening.

terug naar overzicht

Ik heb recent een betaling uitgevoerd en dat bedrag werd niet van mijn ‘totaal’ bedrag afgetrokken. Hoe kan dat?

We vermelden op elke afrekening tot welke datum we rekening konden houden met je betalingen. Deze afrekening houdt dus geen rekening met alle betalingen die wij na deze datum hebben ontvangen. Neem contact op met je klantverantwoordelijke voor een nieuwe afrekening. Of hou bij je volgende betaling rekening met het bedrag dat je al hebt betaald.

Onze raad: surf naar Mijn Dossier. Je vindt er doorlopend een overzicht van je betalingen en je resterende saldo. Ook handige documenten zoals je afrekeningsstaten en je fiscale attesten kan je er downloaden.

terug naar overzicht

Heb ik recht op uitstel van betaling?

Als je je hebt aangesloten als zelfstandige uiterlijk de dag dat je ook gestart bent, heb je recht op uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen van aansluiting. Dit betekent dat je het recht hebt om je bijdragen van de eerste twee kwartalen telkens een kwartaal later te betalen, zonder dat er verhogingen of kosten worden aangerekend. Voor alle andere kwartalen voorziet de overheid geen uitstel van betaling. Is het moeilijk om je bijdragen tijdig te betalen? Surf naar www.xerius.be/betalingsmoeilijkheden of contacteer je klantverantwoordelijke om de mogelijkheden te bespreken.

Een voorbeeld: je sluit je op 10 januari aan als zelfstandige met startdatum 20 januari. Je hebt dus recht op twee keer een kwartaal uitstel van betaling. De bijdragen van het eerste kwartaal betaal je uiterlijk 25 juni. De bijdragen van het tweede kwartaal betaal je uiterlijk 25 september. Opgelet: vanaf het derde kwartaal is er geen uitstel meer. Deze bijdragen betaal je ook uiterlijk 25 september.

terug naar overzicht

Ik heb een aanvraag om vrijstelling van de betaling van mijn sociale bijdragen ingediend. Waarom krijg ik toch een afrekening?

Zelfs als je vrijstelling van je sociale bijdragen hebt aangevraagd, moet Xerius je elk kwartaal een afrekening sturen met het verschuldigde saldo. Je behoudt immers het recht je bijdragen te betalen, ook wanneer je een vrijstelling aanvraagt. De bijdragen blijven bovendien wettelijk verschuldigd tot wanneer de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid je daarvoor een vrijstelling verleent.

terug naar overzicht

Hoe kan ik zien of Xerius mijn overstap van hoofd- naar bijberoep heeft doorgevoerd?

Wij vermelden op de achterzijde van je afrekening ook de categorie waarin je aangesloten bent. Als dit niet klopt, neem dan snel contact op met je klantverantwoordelijke. Hou er wel rekening mee dat wanneer je in de loop van een kwartaal overstapt van hoofd- naar bijberoep, de wijziging pas ingaat vanaf het daaropvolgende kwartaal.

terug naar overzicht

Ik stuurde Xerius onlangs documenten om mijn dossier af te sluiten, omdat ik mijn zelfstandige activiteiten heb stopgezet. Waarom krijg ik toch een afrekening?

Sociale bijdragen zijn per kwartaal te betalen, zelfs wanneer je kort na het begin van een kwartaal stopt met werken. Kijk ook na af je geen achterstallige bijdragen meer moet betalen voor kwartalen waarin je wel nog als zelfstandige hebt gewerkt. Je vindt deze kwartalen terug op de achterzijde van je afrekening.

Hou er ook rekening mee dat wij je documenten misschien pas kregen na het opmaken van je kwartaalrekening. Bij stopzetting sturen wij je een loopbaanattest met vermelding van de begin- en einddatum van je loopbaan. Is er nog een onbetaald saldo? Dan sturen we je ook een aangepaste afrekening.

terug naar overzicht

Hoe werkt de POM-betaalknop?

POM staat voor “Peace Of Mind”, en dat is niet gelogen. Met deze handige betaal­knop in de e-mail die je van Xerius ontvangt, regel je snel, eenvoudig en in alle veiligheid de afrekeningen van je sociale bijdragen. Je betaalgegevens zijn vooraf ingevuld, en je voert de transactie uit met één vingerklik. De betaling gebeurt bovendien pas op de vervaldatum, zodat het geld zo lang mogelijk op uw eigen rekening blijft staan.

Krijg je je afrekeningen op papier, en schakel je graag over naar het comfort van digitale afrekeningen? Wijzig dan je voorkeur op www.xerius.be/email. Als je een actieve domiciliëring hebt, hoef je helemaal niets te doen. Je ontvangt dan een e-mail met de afrekening, zonder de POM-betaalknop.

Het grote voordeel van betalen met POM is dat je de betaalopdracht geeft wanneer je de afrekening ontvangt, en dat de betaling toch pas uitgevoerd wordt op de vervaldag. Je hoeft daarvoor geen aparte betaalopdracht in te geven via je bank: je klikt gewoon op de POM-knop in de e-mail. Alleen wanneer je het bankrekeningnummer nog moet bevestigen (bij je allereerste afrekening, of wanneer je het bankrekeningnummer wijzigt), wordt de betaling onmiddellijk uitgevoerd in de plaats van op de vervaldag.

terug naar overzicht

 

 

De verschuldigde bijdragen dienen vereffend te worden voor het einde van het betreffende kwartaal. De bijdrage wordt geacht betaald te zijn de dag waarop het bedrag ervan op krediet van de rekening van het sociaal verzekeringsfonds of van de door dit fonds aangestelde advocaat of gerechtsdeurwaarder werd gebracht. De verhoging wegens te late betaling bedraagt 3% en wordt toegepast op het gedeelte van de bijdragen dat op het einde van het kwartaal onbetaald blijft. Indien sociale bijdragen die in de loop van een jaar voor het eerst worden gevorderd, op het eind van dat jaar niet zijn betaald, wordt op 1 januari van het daarop volgende jaar éénmalig een bijkomende verhoging van 7% toegepast. Deze verhogingen zijn van ambtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd.
(K.B. dd. 14 december 1988 en 5 december 1989 en 10 juli 1996 tot wijziging van het artikel 42, 44 en 44bis van het K.B. dd. 19 december 1967).

Bij een onterechte aanvraag om verlaging van de wettelijke voorlopige sociale bijdragen, wanneer bij de herziening van deze bijdragen blijkt dat de uiteindelijke inkomsten te hoog zijn, worden eveneens wettelijke verhogingen van 3% per kwartaal en een eenmalige jaarverhoging van 7% aangerekend op het saldo van de voorschotten dat onbetaald bleef. Deze verhogingen worden aangerekend vanaf 1 januari van het jaar volgend op datgene waarin de wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd waren.
(Artikel 11bis, K.B. dd. 19 december 1967).

De verzekeringsplichtige dient zijn sociaal verzekeringsfonds elke wijziging in de inlichtingen die op de verklaring van aansluiting voorkomen ter kennis brengen en dit binnen de 15 dagen.
(Artikel 7, K.B. dd. 19 december 1967).

Laattijdig melding van wijzigingen kunnen aanleiding geven tot interestberekening.

De bijkomende kosten die voortvloeien uit de verzending van de herinneringsbrieven worden ten laste gelegd van de verzekeringsplichtige.
(Artikel 47, K.B. dd. 19 december 1967 en artikel 13, wet van 12 juli 1972).