Vennootschapsbijdrage


1. Vennootschapsbijdrage betalen

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Daarnaast ben je ook jaarlijks vennootschapsbijdrage verschuldigd indien je een vennootschap bezit.

Dit is een verplichte bijdrage die je moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vennootschap is aangesloten.

Dat betekent dat je je vennootschap moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Je bouwt geen rechten op voor de vennootschap. Alle bedragen dienen om de pensioenen of de kinderbijslag van alle zelfstandigen te financieren.

Hoeveel

De bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar van je vennootschap.

Balanstotaal 2015 Vennootschapsbijdrage 2017
vennootschapsbijdrage van de vorige jaren 
kleiner dan 667.529,12 euro 347,50 euro
groter dan 667.529,12 euro 868,00 euro

Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, betaalt ook de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.

Het jaar waarin de vennootschap vereffend of failliet verklaard wordt, is de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd, op voorwaarde dat deze onbetaald is gebleven.

Wanneer

Voor bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht voor 1 april, moet de bijdrage voor 30 juni worden betaald.

Vennootschappen opgericht vanaf 1 april, moeten de bijdrage betaald hebben uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van de vennootschap.

Bij laattijdige betaling wordt een wettelijke verhoging van 1% van het bijdragebedrag gevraagd per maand vertraging.

Betwisting

De vennootschapsbijdragen kunnen niet worden terug gevorderd

Artikel 91 van de wet van 30 december 1992 voor het in leven roepen van de vennootschapsbijdrage wordt door het Grondwettelijk Hof als wettelijk beschouwd.

Verantwoordelijkheid als mandataris

Indien de vennootschap het nalaat de vennootschapsbijdrage te vereffenen ben je als mandataris aansprakelijk voor de achterstallige vennootschapsbijdrage voor de periode waarin je benoemd bent.