Disclaimer


Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.xerius.be. Door deze website te raadplegen, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Xerius kan de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.


Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door Xerius met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Xerius geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst Xerius alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.


De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.


De website is in principe altijd raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Xerius kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, en dergelijke meer.
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Xerius heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Xerius kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.


De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan Xerius en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Xerius is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Xerius geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.


De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Xerius gevestigd is, bevoegd.