Een maatschap oprichten

Na de hervorming van de vennootschapswet worden maatschappen ook als ondernemingen beschouwd. Waarom zou je voor een maatschap kiezen om je onderneming vorm te geven? Xerius geeft het antwoord.

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een overeenkomst tussen minstens 2 (rechts)personen, om samen een onderneming uit te baten of samen iets te bezitten. De maten brengen geld, arbeid of goederen in. Het doel is om het vermogensvoordeel dat voortvloeit uit de maatschap te verdelen onder de maten.

Wanneer kies je voor een maatschap?

De maatschap wordt vooral gebruikt voor vermogensbeheer en successieplanning. Vaak richten ouders een maatschap op om hun vermogen over te dragen aan hun kinderen op een fiscaal voordelige wijze, zonder de controle over dit vermogen te verliezen.


Ook om samenwerkingsverbanden tussen vrije beroepers vorm te geven, wordt gebruik gemaakt van de maatschap.


Welke kenmerken heeft een maatschap?

Makkelijk op te richten

Kenmerkend voor een maatschap is haar laagdrempeligheid. Een maatschap is snel opgericht en even snel ontbonden. Je richt een maatschap immers op via een onderhandse overeenkomst. Er is geen tussenkomst van een notaris vereist. Voor een maatschap hoef je ook geen statuten neer te leggen bij de Ondernemingsrechtbank.

Dit geeft je ook een grote contractuele vrijheid. Je bepaalt bijvoorbeeld zelf de winstverdeling in de maatschap.Ondanks dat de maatschap zijn burgerlijke karakter is kwijtgespeeld blijft zij een zekere discretie omhelzen. 
Personen voor kapitaal

De maatschap is een personenvennootschap. Dat wil zeggen dat de personen die de maatschap vormen belangrijker zijn dan het kapitaal dat ze inbrengen. De aandelen van een maatschap kunnen dan ook niet zomaar overgedragen worden. Hiervoor is altijd het akkoord van de andere aandeelhouders nodig.
Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid

Ten slotte heeft een maatschap geen rechtspersoonlijkheid. Ze heeft dus geen eigen vermogen. De maatschap kan wel (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid verkrijgen en zo een vennootschap onder firma (vof), dan wel een commanditaire vennootschap (comm.v) worden.

Hou je maatschap privé

Wil je vermijden dat de namen van de vennoten openbaar worden? Dan is het een slimme zet om een zaakvoerder te benoemen binnen je maatschap. Het volstaat dan om alleen zijn of haar gegevens op te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zonder de gegevens te vermelden van alle oprichters. Let wel: de zaakvoerder moet de bevoegdheid hebben van algemeen lasthebber.


Een andere tip om de namen van de vennoten uit het oog van het grote publiek te houden: geef je maatschap een naam. Dan kan deze in de KBO ingeschreven worden als maatschappelijke benaming. Is er geen naam voor de maatschap, dan worden de namen van alle maten of vennoten gebruikt als maatschappelijke benaming.


De gegevens van de zaakvoerder kan iedereen raadplegen. Gegevens over het kapitaal van je maatschap of de verdeling van het kapitaal niet.

Zo richt je een maatschap op

  • Zoek je maten, met wie ga je in zee?
  • Vind een boekhouder: stel samen een schriftelijk document op, om de afspraken tussen de vennoten vast te leggen. En als je daar toch bent: je bent verplicht een (meestal enkelvoudige) boekhouding te voeren voor je maatschap.
  • Kom langs bij Xerius Ondernemingsloket. Wij registreren de maatschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bezorgen je het ondernemingsnummer van de maatschap.Xerius schrijft je maatschap professioneel en veilig in

Je bent dan helemaal in orde met de nieuwe wetgeving.


105,50 euro

vrijgesteld van btw

 
  • voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • voor de toekenning van je ondernemingsnummer
Maatschap inschrijven

KBO of UBO, what's in a name?


UBO is de afkorting van “Ultimate Beneficial Owner”. In dit Europese register vermeldt elke vennootschap wie de begunstigden zijn van de onderneming. KBO staat voor Kruispuntbank van Ondernemingen, een databank van de FOD Economie met daarin de basisgegevens van alle ondernemingen in België.


De inschrijving in het UBO-register kunnen we niet van je overnemen. Hiervoor kan je terecht bij de FOD financiën. Op deze pagina lees je van naald tot draad wat er van je verwacht wordt. Voor je naar het UBO-register stapt, moet je onderneming echter geregistreerd zijn in de KBO. Om dit in orde te brengen richt je je tot Xerius Ondernemingsloket.

Wat vind je op deze pagina?